Exempel

Exempel på ansökningar som fått bidrag

Här finns några exempel på ansökningar som beviljats finansiering under senare år. Det finns alltså många andra ansökningar som också beviljats finansiering. Observera att bidragens storlek och till vilka aktiviteter de går, kan variera år från år. Detta beror bland annat på storleken på stiftelsens årliga avkastning.

Exempel på ansökningar som fått bidrag:

  • Att utveckla utbildningsmaterial, till exempel. filmer, böcker, instruktionsmaterial, för personal som arbetar med stöd i enskildas hem. Med hem avses i detta sammanhang ordinärt boende, gruppbostäder, äldreboenden, med mera.

  • Att utveckla utbildningar för berörda yrkeskategorier till exempel hemtjänstpersonal, personal på gruppboenden, personliga assistenter, boendestödjare, anhörigkonsulenter, familjebehandlare, familjehemsvård

  • Deltagande i nationella och internationella kongresser/konferenser t.ex. familjeterapikongress, ”Värna våra yngsta”, familjehemskonferens, äldreomsorgsdagar, anhörigriksdag, Child abuse and neglect, för personal inom hemvårdande verksamhet.

  • Fristående utbildningar/utbildningsdagar gällande specifika metoder eller arbetssätt t.ex. Trygghetscirkeln (COS), PYC- Parenting Young Chlidren, ”In my shoes”, Marte Meo, Samtalskonst anhörigstöd

  • Studieresa/studiebesök med syftet att lära av andra och höja kompetensen för enskild eller hela personalgruppen inom ramen för hemvårdande arbete.

  • Utbildningsinsatser för personalgrupper t.ex. föreläsningar, workshops, teaterföreställningen ”Finn fem fel” med Spotlights,

  • Omkostnader i samband med forsknings-/utvecklingsarbete inom området.

  • Utveckling av anhörigstöd